1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De onderstaande opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring, die onder deze tekst is weergegeven.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking van de op deze website verzamelde gegevens vindt plaats door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens kunt vinden in het Impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ons die heeft meegedeeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld bij uw bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, bedrijfssysteem of tijdstip van de oproep van de website). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra uw onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om voor een storingsvrij toegankelijke website te zorgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor een analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger(s) en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie, blokkering of wissing van deze gegevens te verlangen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het Impressum aangegeven adres. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derde aanbieders

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in onze privacyverklaring onder het hoofd 'Modules van derden en analysetools'.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.


2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In de onderhavige privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Hierin wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat een volledig veilige gegevensoverdracht in het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) niet kan worden gegarandeerd. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Oomen GmbH
Ostring 59
D 47669 Wachtendonk

Telefon: +49 (0) 28 36 / 16 33
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen o.i.d.).

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een door u al gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voor de intrekking onverlet.

Klachtrecht bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schending van voorschriften inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit bij vragen inzake gegevensbescherming is de federale functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming zijn zetel heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbare, machineleesbare vorm. Indien u wilt dat de gegevens direct worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als websitebeheerder stuurt, een SSL-of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet worden meegelezen door derden.

Informatie, blokkering, wissing

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger(s) ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het in het Impressum aangegeven adres.

Bezwaar tegen reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van toezending van ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.


3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden na beëindiging van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Door deze cookies kunnen we uw browser bij het volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en tevens kunt het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch storingsvrij en geoptimaliseerd te kunnen aanbieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server-logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt bedrijfssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of pre-contractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u aanvragen toestuurt per contactformulier worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de daarin door u aangegeven contactgegevens, voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is daarvoor voldoende. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen voor de intrekking onverlet.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om wissing vraagt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de behandeling van uw aanvraag). Het voorgaande laat onverlet de dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen.


4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Daardoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór doorgifte naar de Verenigde Staten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de websitebeheerder te verstrekken die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een betreffende instelling in uw browser software; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de in de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerking in opdracht

We hebben met Google een overeenkomst gesloten inzake de gegevensverwerking in opdracht en leven de strenge voorschriften van de Nederlandse autoriteiten inzake gegevensbescherming volledig na bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld, die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals beschreven in het punt 'Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens'.


5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig evenals gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder bent van het aangegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Meer gegevens worden niet, dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van aangevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt de door u verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingprocessen die al hebben plaatsgevonden onverlet.

De door u aan ons verstrekte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen tot u zich van de nieuwsbrief afmeldt en worden na afbestelling van de nieuwsbrief gewist. Dit geldt niet voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).


6. Plug-ins en tools

Google Maps (met toestemming)

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

DHet gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (in het volgende “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is het Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld het IP-adres, de bezoektijd van de websitebezoeker op de website of bewegingen van de gebruikersmuis). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses bevinden zich volledig op de achtergrond. Bezoekers van de site worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

DGegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM.

Ga naar de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Eigene Dienste

Bewerbungen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich bei uns zu bewerben (z. B. per E-Mail, postalisch oder via Online-Bewerberformular). Im Folgenden informieren wir Sie über Umfang, Zweck und Verwendung Ihrer im Rahmen des Bewerbungsprozesses erhobenen personenbezogenen Daten. Wir versichern, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten in Übereinstimmung mit geltendem Datenschutzrecht und allen weiteren gesetzlichen Bestimmungen erfolgt und Ihre Daten streng vertraulich behandelt werden.

Umfang und Zweck der Datenerhebung

Wenn Sie uns eine Bewerbung zukommen lassen, verarbeiten wir Ihre damit verbundenen personenbezogenen Daten (z. B. Kontakt- und Kommunikationsdaten, Bewerbungsunterlagen, Notizen im Rahmen von Bewerbungsgesprächen etc.), soweit dies zur Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich ist. Rechtsgrundlage hierfür ist § 26 BDSG-neu nach deutschem Recht (Anbahnung eines Beschäftigungsverhältnisses), Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (allgemeine Vertragsanbahnung) und – sofern Sie eine Einwilligung erteilt haben – Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Ihre personenbezogenen Daten werden innerhalb unseres Unternehmens ausschließlich an Personen weitergegeben, die an der Bearbeitung Ihrer Bewerbung beteiligt sind.

Sofern die Bewerbung erfolgreich ist, werden die von Ihnen eingereichten Daten auf Grundlage von § 26 BDSG-neu und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses in unseren Datenverarbeitungssystemen gespeichert.

Aufbewahrungsdauer der Daten

Wenn wir Ihnen kein Stellenangebot machen können, Sie ein Stellenangebot ablehnen, Ihre Bewerbung zurückziehen, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen oder uns zur Löschung der Daten auffordern, werden die von Ihnen übermittelten Daten inkl. ggf. verbleibender physischer Bewerbungsunterlagen für maximal 6 Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gespeichert bzw. aufbewahrt (Aufbewahrungsfrist), um die Einzelheiten des Bewerbungsprozesses im Falle von Unstimmigkeiten nachvollziehen zu können (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

DIESER SPEICHERUNG KÖNNEN SIE WIDERSPRECHEN, SOFERN IHRERSEITS BERECHTIGTE INTERESSEN VORLIEGEN, DIE UNSERE INTERESSEN ÜBERWIEGEN.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder ein sonstiger Rechtsgrund zur weiteren Speicherung vorliegt. Sofern ersichtlich ist, dass die Aufbewahrung Ihrer Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist erforderlich sein wird (z. B. aufgrund eines drohenden oder anhängigen Rechtsstreits), findet eine Löschung erst statt, wenn die Daten gegenstandslos geworden sind. Sonstige gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.